EA Black        WA Ivory
EA White        WAS Ivory
EAS Black
EAS White