EA Black        WA Black
EA White        WAS Ivory
EAS Black
EAS White